งานบริหาร(011)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(4)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(8)
 • ควบคุมภายใน 62(5)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน(1)
 • ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 62(40)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(3)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์Ranking2562(23)
 • test(7)
 •   คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(7)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(6)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(11)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • ตัวอย่าง one page(10)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(5)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๒(6)
 • หนังสือ สสจ.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(3)
 • test(5)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • ฝากให้ทุ่มครับ(18)
 • คู่มือฝากครรภ์ปี 2562(16)
 • เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2562(23)
 • เป้าหมายคัดกรองพัฒนาการเด็กปี2562(13)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561(59)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • test(4)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(2)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(2)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง 506 (2)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน 506 ค่ะ(2)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ(2)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • พะแวะเบิกยาวัสดุการแพทย์ ก.พ.62(1)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กพ.62(3)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กพ62(5)
 • ไม้แก่นส่งเบิกยาวัสดุเดือน กพ 62(10)
 • ไม้แก่นส่งเบิกยาวัสดุเดือน กพ 62(3)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ส่ง ภงด.ก พิเศษ(2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ก.พ.62(2)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีนกุมภาพันธ์62(1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน(2)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน มค.62(5)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ส่งแบบฟอร์ม ภงด.1 ก.พิเศษ(0)
 • ส่งทะเบียนครุภัณฑ์(4)
 • แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม(2)
 • สรุปข้อสั่งการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ(2)
 • วาระประชุมงานบริหาร(1)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(5)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(6)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(9)
 • ส่งโครงการ(22)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว