งานบริหาร(011)
 • วาระประชุมงานบริหาร พ.ย 60
 •  14 พ.ย. 60 (8)
 • ขออนุมัติไปราชการ01
 •  13 พ.ย. 60 (6)
 • ตารางเวรทุ่มใหม่
 •  25 ต.ค. 60 (20)
 • ตารางเวร ทุ่ม
 •  24 ต.ค. 60 (10)
 • ส่งใบประการพิมพ์ออก
 •  18 ต.ค. 60 (13)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (62)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (116)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (104)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (116)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (170)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์ Ranking รอบที่ ๒
 •  31 ก.ค. 60 (149)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (49)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (15)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 •  22 มี.ค. 60 (93)
 • รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช
 •  15 มี.ค. 60 (39)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า
 •  12 ธ.ค. 60 (0)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน พฤศจิกายน ๖๐
 •  22 พ.ย. 60 (6)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนตุลาคม ๖๐
 •  07 พ.ย. 60 (7)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนกันยายน 2560
 •  10 ต.ค. 60 (8)
 • หนองอารีรส่งงานบุญ
 •  02 ต.ค. 60 (7)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • โครงการเด็กน้อย
 •  20 พ.ย. 60 (9)
 • หนังสือ กันตรวจ
 •  12 ต.ค. 60 (8)
 • ส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ หน.ทวีติยา เพิ่มใบขวาง
 •  18 ก.ย. 60 (12)
 • ส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ หน.ทวีติยา
 •  18 ก.ย. 60 (15)
 • โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 •  30 ส.ค. 60 (33)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  09 พ.ย. 60 (5)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  07 พ.ย. 60 (11)
 • รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60
 •  06 พ.ย. 60 (6)
 • แบบรายงานวัยเรียนปสย.
 •  24 ส.ค. 60 (15)
 • แบบรายงานวัยเรียนวัยรุ่น
 •  23 ส.ค. 60 (22)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (15)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (15)
 • 433333333333
 •  10 ส.ค. 60 (16)
 • ขอเชิญประชุม
 •  27 ก.พ. 60 (101)
 • รายชื่อประชากรให้ตรวจสอบtype
 •  26 ต.ค. 59 (54)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (220)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (225)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • นอร
 •  07 ก.ย. 60 (13)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (15)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรม ปรับปรุง
 •  17 ก.ค. 58 (122)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรมรพ.สตหนองอารีและรพ.สตปราสาทเยอ
 •  15 ก.ค. 58 (155)
 • ปสย.ส่งงรายงานทันตกรรม เดือน กค57
 •  04 ส.ค. 57 (135)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (39)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (112)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (77)
 • คู่มือติดตั้งเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (20)
 • Linkตัวอย่างโตรงการกองทุนตำบล
 •  10 เม.ย. 60 (0)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  27 พ.ย. 60 (3)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  22 พ.ย. 60 (4)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  12 พ.ย. 60 (3)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  09 พ.ย. 60 (4)
 • ปราสาทเยอ ส่ง รายงาน 506
 •  08 พ.ค. 60 (19)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือน ธ.ค.60
 •  12 ธ.ค. 60 (1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งเบิกวัคซีน ธันวาคม60
 •  12 ธ.ค. 60 (0)
 • หนองอารีส่งใบเบิกยาและวัสดุ ธ.ค.60
 •  10 ธ.ค. 60 (1)
 • พะแวะเบิกยา ธ.ค.60
 •  08 ธ.ค. 60 (1)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยาและวัสดุฯ พ.ย.60
 •  09 พ.ย. 60 (7)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ธค. 60
 •  12 ธ.ค. 60 (2)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกวัคซีน ธันวาคม 60
 •  12 ธ.ค. 60 (1)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ธ.ค.60
 •  08 ธ.ค. 60 (2)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ธ.ค.60
 •  16 พ.ย. 60 (5)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีน ธค60
 •  09 พ.ย. 60 (5)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (13)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (11)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (13)
 • หนองอารีส่งiรายงาน DHF 1-2
 •  03 ส.ค. 60 (12)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60ครับ
 •  02 ส.ค. 60 (14)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระประชุมคร6ธค60
 •  06 ธ.ค. 60 (1)
 • เชิญ ร่วมทำแผน1
 •  28 พ.ย. 60 (6)
 • เชิญ ร่วมทำแผน
 •  28 พ.ย. 60 (4)
 • น้องนา ปรับฟอร์ม หนังสือให้ด้วยครับ
 •  22 พ.ย. 60 (8)
 • น้อง ปรับโครงการ
 •  22 พ.ย. 60 (5)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • งานหน.ขอ
 •  22 พ.ย. 60 (3)
 • แบบขอรับ พตส.
 •  09 พ.ย. 60 (5)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (68)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (128)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (855)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว