งานบริหาร(011)
 • ขออนุมัติไปราชการมุกดาหาร
 •  03 ส.ค. 60 (9)
 • บันทึกข้อความ
 •  13 ก.ค. 60 (14)
 • ร่างวาระบริหารให้พี่น้อย
 •  06 ก.ค. 60 (12)
 • ส่งไฟล์จัดซื้อถังขยะให้กันตรวจ,ตาโมกข์,
 •  26 มิ.ย. 60 (14)
 • ส่งการจัดซื้อรถตัดหญ้าให้ประสาทเยอ
 •  09 มิ.ย. 60 (14)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (50)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (106)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (93)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (104)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (154)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์ Ranking รอบที่ ๒
 •  31 ก.ค. 60 (125)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (36)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (6)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 •  22 มี.ค. 60 (54)
 • รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช
 •  15 มี.ค. 60 (26)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • งานบุญปลอดเหล้า
 •  18 ส.ค. 60 (0)
 • รพ.สต.ไม้แก่นส่ง รายงานบุญปลอดเหล้า กค.60
 •  03 ส.ค. 60 (3)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน กรกฎาคม ๖๐
 •  19 ก.ค. 60 (8)
 • หนองอารี ส่งปลอดเหล้า มิย 60
 •  19 ก.ค. 60 (7)
 • ปสย.ส่งงานบุญปลอดเหล้า มิ.ย 60
 •  19 ก.ค. 60 (6)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • พะแวะส่งdhf12
 •  15 ส.ค. 60 (2)
 • ปราสาทเยอ ส่ง DHF 1และ 2
 •  02 ส.ค. 60 (5)
 • พะแวะส่งDHF12
 •  31 ก.ค. 60 (3)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งแผน DHF
 •  30 ก.ค. 60 (5)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน DHF 1,2
 •  30 ก.ค. 60 (3)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • จำนวนนักเรียนปสย ปี 60
 •  29 มิ.ย. 60 (9)
 • ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560
 •  18 พ.ค. 60 (31)
 • วรินญาส่งการสแกน
 •  18 พ.ค. 60 (14)
 • ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60
 •  09 ก.พ. 60 (47)
 • ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี
 •  25 ม.ค. 60 (26)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (3)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (5)
 • 433333333333
 •  10 ส.ค. 60 (5)
 • ขอเชิญประชุม
 •  27 ก.พ. 60 (89)
 • รายชื่อประชากรให้ตรวจสอบtype
 •  26 ต.ค. 59 (44)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (210)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (212)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (4)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรม ปรับปรุง
 •  17 ก.ค. 58 (115)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรมรพ.สตหนองอารีและรพ.สตปราสาทเยอ
 •  15 ก.ค. 58 (143)
 • ปสย.ส่งงรายงานทันตกรรม เดือน กค57
 •  04 ส.ค. 57 (127)
 • รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงานทันตกรรม
 •  07 ก.ค. 57 (127)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (24)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (77)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (63)
 • คู่มือติดตั้งเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (8)
 • Linkตัวอย่างโตรงการกองทุนตำบล
 •  10 เม.ย. 60 (0)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • ปราสาทเยอ ส่ง รายงาน 506
 •  08 พ.ค. 60 (12)
 • ตัวอย่างไฟล์อบรม อสม.
 •  19 ธ.ค. 59 (45)
 • โปรแกรมพิมพ์บัตร อสม.ให้เจ้วาส
 •  21 พ.ย. 59 (69)
 • สอย
 •  07 เม.ย. 59 (71)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  02 ต.ค. 58 (72)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยา/วัสดุการแพทย์ ส.ค 60
 •  09 ส.ค. 60 (4)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ สค.60
 •  08 ส.ค. 60 (5)
 • หนองอารีส่งใบเบิกยาและวัสดุทางการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2560
 •  08 ส.ค. 60 (2)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกยาและวัสดุเดือน สค
 •  07 ส.ค. 60 (4)
 • พะแวะเบิกยา ก.ค.60
 •  07 ก.ค. 60 (9)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกวัคซีน สิงหาคม60
 •  08 ส.ค. 60 (2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ส.ค.60
 •  08 ส.ค. 60 (3)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ส.ค.60
 •  08 ส.ค. 60 (2)
 • กันตรวจ เบิกวัคซีน สิงหาคม 60 ครับ
 •  08 ส.ค. 60 (2)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีน สค60
 •  07 ส.ค. 60 (2)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (0)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (1)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (0)
 • หนองอารีส่งiรายงาน DHF 1-2
 •  03 ส.ค. 60 (1)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60ครับ
 •  02 ส.ค. 60 (3)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ส่งแผนกำลังคน
 •  18 ส.ค. 60 (3)
 • งานยุทธศาตร์
 •  18 ส.ค. 60 (5)
 • ส่งแผนกำลังคนหนองอารี
 •  16 ส.ค. 60 (7)
 • แผนพัฒนากำลังคน
 •  16 ส.ค. 60 (12)
 • บก111
 •  12 ส.ค. 60 (8)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ปฐมภูมิ 61
 •  26 ก.ค. 60 (7)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (43)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (113)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (612)
 • ส่งลิ้งก์คาร์บอนให้วนัสนันท์
 •  27 ส.ค. 58 (0)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว