งานบริหาร(011)
 • ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
 •  19 ก.พ. 61 (18)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่๑
 •  14 ก.พ. 61 (25)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้
 •  08 ก.พ. 61 (32)
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน
 •  24 ม.ค. 61 (27)
 • รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมรถยนต์
 •  19 ม.ค. 61 (9)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (66)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (124)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (110)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (123)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (173)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์ Ranking รอบที่ ๒
 •  31 ก.ค. 60 (158)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (53)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (22)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 •  22 มี.ค. 60 (101)
 • รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช
 •  15 มี.ค. 60 (48)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนมกราคม ๖๑
 •  10 ก.พ. 61 (2)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนธันวาคม๖๐
 •  10 ก.พ. 61 (3)
 • รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า
 •  12 ธ.ค. 60 (8)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน พฤศจิกายน ๖๐
 •  22 พ.ย. 60 (12)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนตุลาคม ๖๐
 •  07 พ.ย. 60 (11)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • บัตรบันทึกวัคซีนนักเรียน
 •  31 ม.ค. 61 (7)
 • รายชื่อกลุ่มเสี่ยงคัดกรองวัณโรค61
 •  10 ม.ค. 61 (12)
 • ทะเบียนwar room
 •  07 ม.ค. 61 (8)
 • ตารางเวรจุดตรวจปีใหม่
 •  05 ม.ค. 61 (8)
 • ฝากท่าน ผอ. สะอาด
 •  27 ธ.ค. 60 (9)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • รายงานการประชุมMCH 1/2561
 •  19 ธ.ค. 60 (9)
 • ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  09 พ.ย. 60 (11)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  07 พ.ย. 60 (17)
 • รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60
 •  06 พ.ย. 60 (12)
 • แบบรายงานวัยเรียนปสย.
 •  24 ส.ค. 60 (20)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (20)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (23)
 • 433333333333
 •  10 ส.ค. 60 (21)
 • ขอเชิญประชุม
 •  27 ก.พ. 60 (104)
 • รายชื่อประชากรให้ตรวจสอบtype
 •  26 ต.ค. 59 (56)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (228)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (230)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • รูปเล่มอสม.
 •  08 ม.ค. 61 (15)
 • นำเสนออสม.ปรับแล้ว
 •  08 ม.ค. 61 (8)
 • นำเสนอ อสม.
 •  06 ม.ค. 61 (6)
 • นอร
 •  07 ก.ย. 60 (19)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (18)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • ตัวอย่างโครงการกองทุนตำบลวัยเรียน
 •  14 ก.พ. 61 (16)
 • http://ubon.nhso.go.th/download/detail.php?downloadid=1800
 •  14 ก.พ. 61 (0)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (44)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (121)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (82)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  21 ก.พ. 61 (0)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  13 ก.พ. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  29 ม.ค. 61 (4)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  23 ม.ค. 61 (5)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  19 ม.ค. 61 (4)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์
 •  09 ก.พ. 61 (3)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกยาและวัสดุเดือน กพ 61
 •  09 ก.พ. 61 (3)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์
 •  09 ก.พ. 61 (5)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กุมภาพันธ์ 2561
 •  09 ก.พ. 61 (3)
 • หนองอารี ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ก.พ.2561
 •  09 ก.พ. 61 (5)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • เป้าแปป203
 •  15 ก.พ. 61 (2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ก.พ.61
 •  09 ก.พ. 61 (4)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีน กพ61
 •  09 ก.พ. 61 (4)
 • รพ.สต.ทุ่มส่ง รง.เบิกวัคซีน เดือน กพ. 61
 •  09 ก.พ. 61 (4)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกยาและวัสดุเดือน กพ 61
 •  09 ก.พ. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งการเลือกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (3)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (1)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (18)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (18)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (18)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • เกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว exel
 •  22 ก.พ. 61 (0)
 • เกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
 •  22 ก.พ. 61 (0)
 • พบส โซน ๔๔๔๔
 •  16 ก.พ. 61 (4)
 • SMS
 •  12 ก.พ. 61 (2)
 • แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
 •  08 ก.พ. 61 (5)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • งานหน.ขอ
 •  22 พ.ย. 60 (9)
 • แบบขอรับ พตส.
 •  09 พ.ย. 60 (12)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (73)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (133)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (959)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว