งานบริหาร(011)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(29)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(23)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(29)
 • ควบคุมภายใน 62(79)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน(15)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(19)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์Ranking2562(62)
 • test(22)
 •   คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(2)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(16)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(22)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • คำสั่ง ุ62(19)
 • ตัวอย่าง one page(35)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(20)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๒(20)
 • หนังสือ สสจ.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(23)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารี ส่งงานบุญปลอดเหล้า ตค-มีค(9)
 • ฝากให้ทุ่มครับ(35)
 • คู่มือฝากครรภ์ปี 2562(32)
 • เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2562(38)
 • เป้าหมายคัดกรองพัฒนาการเด็กปี2562(24)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • test(18)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ(1)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(1)
 • ตาโมกข์ส่งR506(1)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรง506(1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เมย.62(12)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกยา เมษา 62(8)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ เม.ย.62(9)
 • (แก้ไขใหม่) หนองอารีส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เมษา(8)
 • ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ไม้แก่น(8)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน เมษา 62(8)
 • ทุ่มส่งใบเบิกวัคซีน เมย.62(8)
 • พะแวะเบิกวัคซีน เม.ย.62(8)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน มีค.62(19)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน มีนา 62(10)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระงาน NCD (10)
 • วาระประชุมคร5เมย62(11)
 • แบบฟอร์มจ้ดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม(21)
 • แบบฟอมร์จัดจ้าง(22)
 • ส่งงานให้ผอ.บุศราทิพย์(19)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(25)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(21)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(25)
 • ส่งโครงการ(37)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว