งานบริหาร(011)
 • ไม้แก่น ส่งรายงาน สาธารณูปโภค งวด 4/2561
 •  11 ต.ค. 61 (5)
 • ตาโมกข์ส่งสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  08 ต.ค. 61 (12)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  03 ต.ค. 61 (8)
 • เปิดบัญชีเงินกองกลาง (คุณเอกลักษณ์)
 •  18 ก.ย. 61 (17)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 3/61
 •  01 ส.ค. 61 (27)
    สร้างสุขภาพ(016)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561
 •  12 ก.ค. 61 (50)
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ
 •  16 พ.ย. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506
 •  16 พ.ย. 61 (1)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น2ราย
 •  16 พ.ย. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  16 พ.ย. 61 (2)
 • รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงาน 506
 •  15 พ.ย. 61 (2)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีนพฤศจิกายน2561
 •  12 พ.ย. 61 (1)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พฤศจิกายน 2561
 •  09 พ.ย. 61 (3)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พ.ย.61
 •  09 พ.ย. 61 (4)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ พ.ย.61
 •  08 พ.ย. 61 (2)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พย.61
 •  07 พ.ย. 61 (10)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีน พ.ย.61
 •  13 พ.ย. 61 (1)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีนพฤศจิกายน2561
 •  12 พ.ย. 61 (0)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน พย.61
 •  08 พ.ย. 61 (2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน พ.ย.61
 •  08 พ.ย. 61 (1)
 • ไม้แก่นส่งใบเบิกวัคซีนเดือน พ.ย.61
 •  05 พ.ย. 61 (2)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ฝากให้ หน.ทวีติยา
 •  12 พ.ย. 61 (3)
 • วาระประชุมคร สสอ ตค61
 •  09 พ.ย. 61 (2)
 • วาระประชุมคปสจ.ตค61
 •  08 พ.ย. 61 (0)
 • ใบขวาง เบี้ยเลี้ยง
 •  21 ต.ค. 61 (4)
 • วาระประชุมงานบริหาร4ตค61
 •  05 ต.ค. 61 (10)
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ส่งแผนให้ หัวหน้าหมี
 •  09 พ.ย. 61 (3)
 • งานรับผิดชอบในหน้าที่
 •  03 ต.ค. 61 (9)
      คลิกเพื่อส่งข่าว