งานบริหาร(011)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(24)
 • ส่งเบิกOT(22)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(61)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(56)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(66)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(36)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ3(22)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ2(13)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ1(11)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ(16)
 • เกณฑ์Ranking2562(112)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (1)
 • test(5)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(27)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(37)
 •       มีต่อ
    ควบคุมโรค(015)
 • ตัวอย่างทำแฟ้มDHF Folder(11)
 • หนังสือ(9)
 • คำสั่ง ุ62(39)
 • ตัวอย่าง one page(66)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(32)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Long Term Care(2)
 • รายชื่อเด็กทุ่ม(9)
 • หนองอารีส่งจำนวน นักเรียน 62 (13)
 • รพ.สต.บ้านทุ่ม ส่งรายงานจำนวนนักเรียน กค.62(14)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(214)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รพ.สต.หนองอารี (9)
 • test(36)
 • test(2)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(1)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(1)
 • driver pang(1)
 • driver pang(1)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน R506 (1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกยา พ.ย 62(1)
 • ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ไม้แก่น(2)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พฤศจิกายน(2)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือนพฤศจ(2)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือนตุลา(3)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งเบิกวัคซีน พย.62(0)
 • รพ.สต.กันตรวจเบิกวัคซีน พฤศจิกายน 62(0)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีนตุลาคม 62(1)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ต.ค.62(2)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งเบิกวัคซีน ต.ค.62(2)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ผู้สูงอายุกันตรวจ(1)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2562(14)
 • วาระ NCDs + สวล.(1)
 • งานฝาก หน.ทวีติยา(10)
 • แนวทางการส่งต่อข้อมูลบุหรี(2)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจ(1)
 • กันตรวจส่ง506(17)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(52)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(42)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(42)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว