งานบริหาร(011)
 • เปิดบัญชีเงินกองกลาง (คุณเอกลักษณ์)
 •  18 ก.ย. 61 (6)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 3/61
 •  01 ส.ค. 61 (12)
 • ทุ่มส่งตาราง OT สค.61
 •  26 ก.ค. 61 (15)
    สร้างสุขภาพ(016)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561
 •  12 ก.ค. 61 (35)
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506
 •  24 ก.ย. 61 (2)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ
 •  21 ก.ย. 61 (1)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  21 ก.ย. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506
 •  19 ก.ย. 61 (1)
 • หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ
 •  19 ก.ย. 61 (1)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กย.61
 •  03 ก.ย. 61 (6)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ก.ย.61
 •  03 ก.ย. 61 (7)
 • หนองอารีส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กันยายน 2561
 •  02 ก.ย. 61 (5)
 • หนองอารี ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ สิงหาคม 2561
 •  03 ส.ค. 61 (12)
 • ส่งเบิกวัคซีน กค.61
 •  10 ก.ค. 61 (18)
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีนกันยายน2561
 •  11 ก.ย. 61 (3)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีนกันยายน 2561
 •  11 ก.ย. 61 (4)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน กย.61
 •  10 ก.ย. 61 (3)
 • กันตรวจเบิกวัคซีน ก.ย.61
 •  10 ก.ย. 61 (4)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีน กย.61
 •  03 ก.ย. 61 (7)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
 •  10 ส.ค. 61 (13)
 • ส่งใบเบิกยาและวัสดุ สค 61
 •  03 ส.ค. 61 (10)
      คลิกเพื่อส่งข่าว