งานบริหาร(011)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(16)
 • ส่งเบิกOT(15)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(55)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(45)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(57)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(31)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ3(12)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ2(6)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ1(6)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ(7)
 • เกณฑ์Ranking2562(109)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(5)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(25)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(34)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • ตัวอย่างทำแฟ้มDHF Folder(6)
 • หนังสือ(6)
 • คำสั่ง ุ62(34)
 • ตัวอย่าง one page(57)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(26)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารีส่งจำนวน นักเรียน 62 (9)
 • รพ.สต.บ้านทุ่ม ส่งรายงานจำนวนนักเรียน กค.62(7)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(194)
 • กันตรวจส่งเกลือ(20)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(14)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รพ.สต.หนองอารี (3)
 • test(11)
 • test(34)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(0)
 • หนองอารี ส่ง 506 ค่ะ(2)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506(2)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน R506(2)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งใบเบิกยาและวัสดุ เดือนสิงหาคม 62(3)
 • ปราสาทเยอส่งใบเบิกยาและวัสดุ เดือนสิงหาคม 62(3)
 • (แก้ไขใบเบิกยาใหม่)รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสด(4)
 • ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ไม้แก่น(3)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ สิงหาคม 6(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีนสิงหาคม62(1)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ส.ค.62(2)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งใบเบิกวัคซีน(1)
 • กันตรวจเบิกวัคซีน สิงหาคม 62(4)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีน กรกฎาคม 62(11)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระการประชุม งานncd สค. 62(3)
 • ข้อมูลทั่วไป(4)
 • กันตรวจ เบิกยา(6)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2562(5)
 • วาระงาน NCD ส่งเสริม IT สุขศึกษา(11)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจส่ง506(12)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(50)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(38)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(40)
 • ส่งโครงการ(54)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว