งานบริหาร(011)
 • หนังสือนำส่งOTรพ.สต.บ้านทุ่ม(25)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(47)
 • ส่งเบิกOT(47)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(87)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(103)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ไฟล์โปรแกรม(6)
 • ให้พี่ขอ(57)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • Actionplan_สสอ_รพสต_63(11)
 • KPI456ข้อ13ตัวชี้วัด(37)
 • KPI23ข้อของ รพ.สต.(39)
 • คำอธิบายตัวชี้วัดKPIรายข้อปี63(44)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ3(44)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • ทดสอบ(9)
 • ทดสอบ0000000(8)
 • ทดสอบระบบ0000000(13)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรง.506(20)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (23)
 •       มีต่อ
    ควบคุมโรค(015)
 • รวมหนังสือสั่งการมาตรการcovid19สสจ.ศก(26)
 • ตัวอย่างทำDHF folder(14)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (14)
 • หนังสือ(36)
 • คำสั่ง ุ62(81)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารี ส่ง รายงานปลอดเหล้า พย.63(1)
 • ปราสาทเยอส่งรายงานบุญปลอดเหล้า กันยายนค่ะ(5)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (7)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (9)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (12)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รายงานตรวจอุณหภูมิ กันตรวจ(11)
 • รายงานคนที่กลับจากจาก จว.กันตรวจ(13)
 • ทดสอบ(15)
 • ทดลอง(11)
 • รพ.สต.หนองอารี (57)
 •       มีต่อ
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(1)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ(1)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน 506(1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง 506(1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ปราสาทเยอเบิกยา พ.ย 63(3)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พฤศจิกายน(4)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยา/วัสดุการแพทย์ พ.ย.63(5)
 • รพ.สต.ทุ่ม เบิกวัสดุการแพทย์ พ.ย 63(1)
 • รพ.สต.ทุ่ม เบิกเวชภัณฑ์ยา พ.ย. 63(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอวัคซีน พ.ย63(1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งเบิกวัคซีน พ.ย.63(0)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งเบิกวัคซีน พย.63(0)
 • รพ.สต.กันตรวจเบิกวัคซีน พ.ย.63(1)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ต.ค.63(4)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระการประชุม เดือน พย 63(4)
 • รายการผลการดำเนินงานงบกองทุน 63(7)
 • วาระการประชุมตุลาคม2563(5)
 • รพ.สต.กันตรวจ(26)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(10)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ใบแจ้งแม่เลื่อน(5)
 • รูปโครงการ ตม.(3)
 • เอกสารตาโมกข์(6)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน R506 (10)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่งรายงาน 506(10)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว