งานบริหาร(011)
 • ไม้แก่น ส่งรายงาน สาธารณูปโภค งวด 4/2561
 •  11 ต.ค. 61 (1)
 • ตาโมกข์ส่งสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  08 ต.ค. 61 (7)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  03 ต.ค. 61 (3)
 • เปิดบัญชีเงินกองกลาง (คุณเอกลักษณ์)
 •  18 ก.ย. 61 (12)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 3/61
 •  01 ส.ค. 61 (24)
    สร้างสุขภาพ(016)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561
 •  12 ก.ค. 61 (44)
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  17 ต.ค. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506
 •  17 ต.ค. 61 (2)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  17 ต.ค. 61 (1)
 • หนองอารี ส่งรายงาน 506
 •  17 ต.ค. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506
 •  17 ต.ค. 61 (2)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกยาแก้ไขใหม่
 •  04 ต.ค. 61 (4)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ต.ค.61
 •  04 ต.ค. 61 (1)
 • ปราสาทเยอ เบิกยาและวัสดุ ตุลาคม 61
 •  04 ต.ค. 61 (1)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ตค.61
 •  03 ต.ค. 61 (4)
 • หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ตุลาคม 61
 •  03 ต.ค. 61 (4)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอส่งรายงานวัคซีน
 •  16 ต.ค. 61 (2)
 • กันตรวจ ส่งแบบสำรวจหัด (MR/MMR)
 •  12 ต.ค. 61 (5)
 • กันตรวจ ส่ง รง.dTลงท้าย 0
 •  12 ต.ค. 61 (4)
 • ตาโมกข์ส่งรายงานdT, MMR
 •  12 ต.ค. 61 (5)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีนตุลาคม 61
 •  09 ต.ค. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระประชุมงานบริหาร4ตค61
 •  05 ต.ค. 61 (3)
 • วาระการประชุม เดือนตุลาคม
 •  04 ต.ค. 61 (10)
 • วาระประชุมครตค61
 •  04 ต.ค. 61 (3)
 • วาระประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
 •  10 ส.ค. 61 (14)
 • ส่งใบเบิกยาและวัสดุ สค 61
 •  03 ส.ค. 61 (11)
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • งานรับผิดชอบในหน้าที่
 •  03 ต.ค. 61 (6)
      คลิกเพื่อส่งข่าว