งานบริหาร(011)
 • ส่งใบประการพิมพ์ออก
 •  18 ต.ค. 60 (0)
 • ระเบียบวาระประชุม จนท.ตค.60
 •  03 ต.ค. 60 (4)
 • ส่งข้อมุลบุคลากร ใน รพ.สต.กันตรวจ
 •  28 ก.ย. 60 (5)
 • ส่งสำรวจค่าตอบแทน ปสย
 •  28 ก.ย. 60 (6)
 • การสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข
 •  28 ก.ย. 60 (8)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (57)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (110)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (97)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (109)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (160)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์ Ranking รอบที่ ๒
 •  31 ก.ค. 60 (136)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (43)
 • เกณฑ์ Ranking 2560
 •  17 ก.ค. 60 (9)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 •  22 มี.ค. 60 (70)
 • รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช
 •  15 มี.ค. 60 (33)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนกันยายน 2560
 •  10 ต.ค. 60 (0)
 • หนองอารีรส่งงานบุญ
 •  02 ต.ค. 60 (0)
 • รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้าสิงหาคม 2560
 •  30 ส.ค. 60 (5)
 • รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า
 •  30 ส.ค. 60 (6)
 • งานคบส
 •  22 ส.ค. 60 (11)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • หนังสือ กันตรวจ
 •  12 ต.ค. 60 (1)
 • ส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ หน.ทวีติยา เพิ่มใบขวาง
 •  18 ก.ย. 60 (7)
 • ส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ หน.ทวีติยา
 •  18 ก.ย. 60 (8)
 • โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 •  30 ส.ค. 60 (24)
 • พะแวะส่งdhf12
 •  15 ส.ค. 60 (9)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • แบบรายงานวัยเรียนปสย.
 •  24 ส.ค. 60 (11)
 • แบบรายงานวัยเรียนวัยรุ่น
 •  23 ส.ค. 60 (18)
 • จำนวนนักเรียนปสย ปี 60
 •  29 มิ.ย. 60 (15)
 • ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560
 •  18 พ.ค. 60 (39)
 • วรินญาส่งการสแกน
 •  18 พ.ค. 60 (26)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (9)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (10)
 • 433333333333
 •  10 ส.ค. 60 (10)
 • ขอเชิญประชุม
 •  27 ก.พ. 60 (95)
 • รายชื่อประชากรให้ตรวจสอบtype
 •  26 ต.ค. 59 (49)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (214)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (218)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • นอร
 •  07 ก.ย. 60 (9)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (9)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรม ปรับปรุง
 •  17 ก.ค. 58 (118)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรมรพ.สตหนองอารีและรพ.สตปราสาทเยอ
 •  15 ก.ค. 58 (147)
 • ปสย.ส่งงรายงานทันตกรรม เดือน กค57
 •  04 ส.ค. 57 (130)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (31)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (103)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (71)
 • คู่มือติดตั้งเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (13)
 • Linkตัวอย่างโตรงการกองทุนตำบล
 •  10 เม.ย. 60 (0)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • ปราสาทเยอ ส่ง รายงาน 506
 •  08 พ.ค. 60 (14)
 • ตัวอย่างไฟล์อบรม อสม.
 •  19 ธ.ค. 59 (51)
 • โปรแกรมพิมพ์บัตร อสม.ให้เจ้วาส
 •  21 พ.ย. 59 (73)
 • สอย
 •  07 เม.ย. 59 (76)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  02 ต.ค. 58 (76)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกยาและวัสดุเดือน ตค 60
 •  10 ต.ค. 60 (2)
 • พะแวะเบิกยา ต.ค.60
 •  06 ต.ค. 60 (1)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือน ต.ค.60 ล่าสุด
 •  06 ต.ค. 60 (1)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยา/วัสดุการแพทย์ ต.ค.60
 •  06 ต.ค. 60 (2)
 • กันตรวจ เบิกยาและวัสดุ ตุลาคม 60 ครับ
 •  06 ต.ค. 60 (2)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีน ตค60
 •  10 ต.ค. 60 (0)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกวัคซีน ตุลาคม 60
 •  10 ต.ค. 60 (2)
 • หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ตุลาคม 60
 •  09 ต.ค. 60 (0)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ต.ค.60
 •  07 ต.ค. 60 (1)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีนตค.60
 •  05 ต.ค. 60 (4)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (6)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (7)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (7)
 • หนองอารีส่งiรายงาน DHF 1-2
 •  03 ส.ค. 60 (7)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60ครับ
 •  02 ส.ค. 60 (8)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ตารางประชุม DHB
 •  12 ต.ค. 60 (2)
 • หนังสือ เชิญ DHB
 •  05 ต.ค. 60 (5)
 • หนังสือ เชิญอบรม JHCIS
 •  05 ต.ค. 60 (6)
 • วาระประชุมครตค60
 •  03 ต.ค. 60 (3)
 • วาระงานส่งเสริมเดือนตุลา
 •  02 ต.ค. 60 (10)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (59)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (119)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (779)
 • ส่งลิ้งก์คาร์บอนให้วนัสนันท์
 •  27 ส.ค. 58 (0)
 • เกณฑ์ Ranking PCA
 •  24 ก.พ. 58 (169)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว