งานบริหาร(011)
 • วาระประชุมเดือน เมษายน ๒๕๖๑
 •  17 เม.ย. 61 (9)
 • แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการ
 •  03 เม.ย. 61 (26)
 • การขอย้ายภายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1
 •  20 มี.ค. 61 (17)
 • รับรองเงินเดือนศิริยุพา
 •  13 มี.ค. 61 (17)
 • รับรองเงินเดือนศิริยุพา
 •  13 มี.ค. 61 (0)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (82)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (138)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (127)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (139)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (189)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • การตรวจสอบเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก
 •  10 เม.ย. 61 (8)
 • team ranking2
 •  20 มี.ค. 61 (9)
 • Ranking1
 •  20 มี.ค. 61 (12)
 • ส่วนขาด แนวทางแก้ไข ติดดาว ไม้แก่น
 •  20 มี.ค. 61 (12)
 • ส่งแบบคะแนน ติดดาว ไม้แก่น
 •  20 มี.ค. 61 (10)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า เมย.61
 •  25 เม.ย. 61 (1)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มีค 61
 •  25 เม.ย. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้า
 •  18 มี.ค. 61 (10)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า กพ 61
 •  02 มี.ค. 61 (15)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มค 61
 •  02 มี.ค. 61 (16)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • ส่งงานให้คุณวัชริทร์
 •  26 มี.ค. 61 (15)
 • บัตรบันทึกวัคซีนนักเรียน
 •  31 ม.ค. 61 (21)
 • รายชื่อกลุ่มเสี่ยงคัดกรองวัณโรค61
 •  10 ม.ค. 61 (23)
 • ทะเบียนwar room
 •  07 ม.ค. 61 (20)
 • ตารางเวรจุดตรวจปีใหม่
 •  05 ม.ค. 61 (21)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • กันตรวจ ส่งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
 •  21 มี.ค. 61 (19)
 • รายงานการประชุมMCH 1/2561
 •  19 ธ.ค. 60 (26)
 • ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  09 พ.ย. 60 (24)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  07 พ.ย. 60 (31)
 • รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60
 •  06 พ.ย. 60 (25)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • คำสั่ง 3333333333333333333333
 •  13 มี.ค. 61 (11)
 • คำสั่ง 22222222222222222
 •  13 มี.ค. 61 (9)
 • โครงการ รพ.สต.สีเขียว
 •  13 มี.ค. 61 (12)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (32)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (35)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (240)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (244)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • รูปเล่มอสม.
 •  08 ม.ค. 61 (27)
 • นำเสนออสม.ปรับแล้ว
 •  08 ม.ค. 61 (21)
 • นำเสนอ อสม.
 •  06 ม.ค. 61 (19)
 • นอร
 •  07 ก.ย. 60 (32)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (32)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • ตัวอย่างโครงการกองทุนตำบลวัยเรียน
 •  14 ก.พ. 61 (36)
 • http://ubon.nhso.go.th/download/detail.php?downloadid=1800
 •  14 ก.พ. 61 (0)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (61)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (140)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (99)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  23 เม.ย. 61 (0)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  13 เม.ย. 61 (3)
 • โปรแกรมR506
 •  09 มี.ค. 61 (28)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  21 ก.พ. 61 (13)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  13 ก.พ. 61 (6)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ใหม่
 •  09 เม.ย. 61 (13)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์
 •  09 เม.ย. 61 (5)
 • หนองอารี ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เม.ย..2561
 •  09 เม.ย. 61 (6)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เม.ย.61
 •  09 เม.ย. 61 (4)
 • ปราสาทเยอ ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เมษายน 2561
 •  09 เม.ย. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งแบบสำรวจข้อมูลประชากร รับ dT
 •  23 เม.ย. 61 (2)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูลประชากร รับ dT ในผู้ใหญ่
 •  23 เม.ย. 61 (6)
 • กันตรวจเบิกวัคซีน พฤษภาคม 61
 •  23 เม.ย. 61 (0)
 • พะแวะเบิกวัคซีน เม.ย.61
 •  10 เม.ย. 61 (3)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน เมษายน61
 •  10 เม.ย. 61 (4)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งการเลือกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (17)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (14)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (29)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (30)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (29)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • คำสั่ง DHSA แก้ไข
 •  24 เม.ย. 61 (2)
 • ประชุมวิชาการสุขภาพเขต 10
 •  23 เม.ย. 61 (2)
 • 7777777777777777777
 •  19 เม.ย. 61 (1)
 • 666666666666666666666666666
 •  19 เม.ย. 61 (2)
 • 555555555555555555555555555
 •  19 เม.ย. 61 (1)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • งานหน.ขอ
 •  22 พ.ย. 60 (24)
 • แบบขอรับ พตส.
 •  09 พ.ย. 60 (26)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (87)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (146)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (1071)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว