งานบริหาร(011)
 • หนังสือนำส่งOTรพ.สต.บ้านทุ่ม(13)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(37)
 • ส่งเบิกOT(36)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(77)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(85)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(48)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • Actionplan_สสอ_รพสต_63(4)
 • KPI456ข้อ13ตัวชี้วัด(28)
 • KPI23ข้อของ รพ.สต.(29)
 • คำอธิบายตัวชี้วัดKPIรายข้อปี63(36)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ3(36)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรง.506(12)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (14)
 • test(5)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(38)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(48)
 •       มีต่อ
    ควบคุมโรค(015)
 • รวมหนังสือสั่งการมาตรการcovid19สสจ.ศก(8)
 • ตัวอย่างทำDHF folder(6)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (5)
 • หนังสือ(23)
 • คำสั่ง ุ62(61)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารี ส่ง รายงานปลอดเหล้า เมย63(3)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานปลอดเหล้า มีค ค่ะ(8)
 • รายชื่อเด็กทุ่ม(8)
 • ปราสาทเยอส่งรายงานบุญปลอดเหล้า กพ.63(8)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (7)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รายงานตรวจอุณหภูมิ กันตรวจ(3)
 • รายงานคนที่กลับจากจาก จว.กันตรวจ(3)
 • ทดสอบ(6)
 • ทดลอง(5)
 • รพ.สต.หนองอารี (30)
 •       มีต่อ
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต หนองอารี ส่ง รง.506(1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง 506(1)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่ง 506(0)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน R506(0)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(0)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกยา พ.ค 63(5)
 • (แก้ไขใหม่)รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย(2)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พค.63(3)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยา+วัสดุการแพทย์(3)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พฤษภาคม 6(3)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • พะแวะเบิกวัคซีน พ.ค.63(3)
 • รพ.สต.บ้านทุ่ม เบิกวัคซีน พค.63(2)
 • ตาโมกข์เบิกวัคซีน พค 63(3)
 • รพ.สต.กันตรวจ เบิกวัคซีน พ.ค.63(2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน เม.ย.63(4)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563(7)
 • ให้ หัวหน้าทวีติยา รพ.สต กันตรวจ(5)
 • วาระประชุมงานคร 8 เมย63(5)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ล่าสุด(12)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563(7)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจส่ง506(32)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(65)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(59)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(56)
 • ส่งโครงการ(88)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว