งานบริหาร(011)
 • รพ.สต.ทุ่ม
 •  19 ม.ค. 62 (19)
 • การจ้างเหมา
 •  28 พ.ย. 61 (17)
 • ไม้แก่น ส่งรายงาน สาธารณูปโภค งวด 4/2561
 •  11 ต.ค. 61 (13)
 • ตาโมกข์ส่งสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  08 ต.ค. 61 (20)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  03 ต.ค. 61 (15)
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  21 พ.ย. 61 (7)
    สร้างสุขภาพ(016)
 • ฝากให้ทุ่มครับ
 •  11 ม.ค. 62 (6)
 • คู่มือฝากครรภ์ปี 2562
 •  08 ม.ค. 62 (4)
 • เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2562
 •  28 พ.ย. 61 (16)
 • เป้าหมายคัดกรองพัฒนาการเด็กปี2562
 •  28 พ.ย. 61 (7)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561
 •  12 ก.ค. 61 (56)
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  21 ม.ค. 62 (1)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งรง.506
 •  21 ม.ค. 62 (1)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น
 •  21 ม.ค. 62 (1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506
 •  21 ม.ค. 62 (2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506
 •  20 ม.ค. 62 (1)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ เบิกยามกราคม 62
 •  11 ม.ค. 62 (3)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ มกราคม 62
 •  09 ม.ค. 62 (4)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ มค.62
 •  07 ม.ค. 62 (6)
 • ไม้แก่นส่งเบิกยาวัสดุเดือน มค 62
 •  04 ม.ค. 62 (6)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ธ.ค.61
 •  10 ธ.ค. 61 (5)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน มค.62
 •  07 ม.ค. 62 (3)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีน มค.62
 •  07 ม.ค. 62 (3)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ม.ค.62
 •  07 ม.ค. 62 (4)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนม.ค.62
 •  07 ม.ค. 62 (3)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งเบิกวัคซีน มกราคม 62
 •  07 ม.ค. 62 (3)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • โครงการ 100 ปี กันตรวจ ใหม่
 •  21 ม.ค. 62 (0)
 • โครงการ100ปี
 •  21 ม.ค. 62 (2)
 • แผนเงินบำรุง
 •  16 ม.ค. 62 (9)
 • แผนเงินบำรุง
 •  16 ม.ค. 62 (0)
 • แผนบริหารเงินบำรุง
 •  18 ธ.ค. 61 (16)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ส่งโครงการ
 •  17 พ.ย. 61 (20)
      คลิกเพื่อส่งข่าว