งานบริหาร(011)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(10)
 • ส่งเบิกOT(15)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(50)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(41)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(53)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(28)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์Ranking2562(90)
 • test(48)
 •   คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(4)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(24)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(32)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • หนังสือ(5)
 • คำสั่ง ุ62(34)
 • ตัวอย่าง one page(52)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(25)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๒(32)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารีส่งจำนวน นักเรียน 62 (2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่ม ส่งรายงานจำนวนนักเรียน กค.62(4)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(14)
 • กันตรวจส่งเกลือ(17)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(13)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • test(8)
 • test(31)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (1)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(1)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่ง R506(1)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน R 506(1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ปราสาทเยอส่งใบเบิกยา กรกฎาคม62(4)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์(8)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กรกฏาคม 6(3)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กค.62(5)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ มิย.62 ใหม่ค่ะ(9)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีน กรกฎาคม 62(3)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีน กค.62(1)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ก.ค.62(4)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีน มิ.ย 62(8)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีน มิย.62(8)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • กันตรวจ เบิกยา(2)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2562(2)
 • vvvvvvvvvvvvvvvvvv(6)
 • วาระงาน NCD ส่งเสริม IT สุขศึกษา(9)
 • ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน(13)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจส่ง506(8)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(45)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(37)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(39)
 • ส่งโครงการ(52)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว