งานบริหาร(011)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(10)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(18)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(18)
 • ควบคุมภายใน 62(31)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน(8)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(12)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์Ranking2562(55)
 • test(13)
 •   คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(1)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(11)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(16)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • คำสั่ง ุ62(8)
 • ตัวอย่าง one page(20)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(13)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๒(11)
 • หนังสือ สสจ.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(14)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารี ส่งงานบุญปลอดเหล้า ตค-มีค(0)
 • ฝากให้ทุ่มครับ(27)
 • คู่มือฝากครรภ์ปี 2562(24)
 • เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2562(32)
 • เป้าหมายคัดกรองพัฒนาการเด็กปี2562(16)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • test(10)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งรง.506(1)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(2)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่ง R506(1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506(2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์(1)
 • ปฎิทินคำนวนวันหมดอายุset งานจ่ายกลาง(1)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ มีค.62(6)
 • ปราสาทเยอเบิกยาและวัสดุ เดือน มีนาคม62(6)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุ มีนาคม 62(7)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน มีค.62(6)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน มีนา 62(6)
 • พะแวะเบิกวัคซีน มี.ค.62(5)
 • ส่ง ภงด.ก พิเศษ(11)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ก.พ.62(5)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ส่งงานให้ผอ.บุศราทิพย์(8)
 • ส่งงานให้ เยาว์(2)
 • ส่งงานให้เยาว์(1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506(6)
 • ส่งงานให้ หน.เม(5)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(15)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(15)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(18)
 • ส่งโครงการ(30)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว