งานบริหาร(011)
 • หนังสือนำส่งOTรพ.สต.บ้านทุ่ม(136)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(153)
 • ส่งเบิกOT(155)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(193)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(208)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ไฟล์โครงการ(111)
 • ไฟล์โปรแกรม(107)
 • ให้พี่ขอ(161)
 • test(79)
 •       มีต่อ
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • แบบ KPI ranking สสจ.ศก 2565(13)
 • แบบฟอร์มActionplan รพ.สต 65(92)
 • ร่าง KPI สสจ.ศก 2565(88)
 • ตัวชี้วัดกระกรวง2564_75KPI(100)
 • NEWแบบActionplan64(115)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • ทดสอบ(115)
 • ทดสอบ0000000(107)
 • ทดสอบระบบ0000000(117)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรง.506(127)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (127)
 •       มีต่อ
    ควบคุมโรค(015)
 • เบอร์โทรผู้ประสานโควิด19ไพรบึง(97)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งงานหน.หมี(98)
 • รวมหนังสือสั่งการมาตรการcovid19สสจ.ศก(134)
 • ตัวอย่างทำDHF folder(116)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (121)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รายงานปลอดเหล้า มีค65(3)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า_มีค.65ค่ะ(6)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ บุญปลอดเหล้ากพ.65(8)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า_กพ.65ค่ะ(7)
 • หนองอารี ส่งรายงานปลอดเหล้า กพ 65(7)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รายงานตรวจอุณหภูมิ กันตรวจ(120)
 • รายงานคนที่กลับจากจาก จว.กันตรวจ(116)
 • ทดสอบ(118)
 • ทดลอง(116)
 • รพ.สต.หนองอารี (78)
 •       มีต่อ
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.บ้านพะแวะส่งรายงาน 506(1)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรายงาน 506 ครับ(2)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งรายงาน 506(1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงาน 506 ค่ะ(1)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่ง รง.506(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ส่งใบเบิกยา+วัสดุการแพทย์ มิ.ย.65(2)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ส่งใบเบิกยา+วัสดุการแพทย์ เม.บ(7)
 • รพ สตบ้านไม้แก่น ส่ง R506(5)
 • รพ สตบ้านไม้แก่น ส่ง R506(5)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506 ค่ะ(87)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งใบเบิกวัคซีน กค.65(1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งใบเบิกวัคซีน มิย.65(4)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งใบเบิกวัคซีน พค.65(2)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งใบเบิกวัคซีน เมย.65(5)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งใบเบิกวัคซีน มีค.65(7)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระการประชุม เมษายน 2565 (2)
 • วาระการประชุม พฤษภาคม 2565 (6)
 • วาระ คร ประชุมประจำเดือน10พค65(5)
 • แบบฟอร์มรายงานงานบุญ(8)
 • วาระการประชุม มีนาคม 2565 (5)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรายงาน 506 ครับ(2)
 • ใบแจ้งแม่เลื่อน(110)
 • รูปโครงการ ตม.(103)
 • เอกสารตาโมกข์(111)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน R506 (110)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว