งานบริหาร(011)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส 2 ตำแหน่ง
 •  25 พ.ค. 61 (19)
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒
 •  18 พ.ค. 61 (14)
 • แบบประเมินข้าราชการ
 •  16 พ.ค. 61 (11)
 • ขออนุมัติประชุมรพ.สต.ติดดาว
 •  16 พ.ค. 61 (13)
 • ขออนุมัติเข้ารับการอบรม
 •  15 พ.ค. 61 (13)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (90)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (146)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (144)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (145)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (195)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • Best practice
 •  22 มิ.ย. 61 (1)
 • monk
 •  22 มิ.ย. 61 (1)
 • KM
 •  22 มิ.ย. 61 (8)
 • งานวิชาการ จังหวัด
 •  18 มิ.ย. 61 (3)
 • นิเทศงาน รพ.สต.
 •  08 มิ.ย. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า เมย.61
 •  25 เม.ย. 61 (7)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มีค 61
 •  25 เม.ย. 61 (8)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้า
 •  18 มี.ค. 61 (17)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า กพ 61
 •  02 มี.ค. 61 (23)
 • พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มค 61
 •  02 มี.ค. 61 (24)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • รพ.สต.บ้านพะแวะส่งงบค่าเสื่อม ปี 2562
 •  23 มิ.ย. 61 (3)
 • รพ.สต.บ้านพะแวะส่งงบค่าเสื่อม ปี 2562
 •  23 มิ.ย. 61 (0)
 • จัดจ้างให้กันตรวจ
 •  08 มิ.ย. 61 (9)
 • จัดจ้างกันตรวจ
 •  08 มิ.ย. 61 (2)
 • จัดจ้างให้กันตรวจ
 •  08 มิ.ย. 61 (1)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูล LTC1
 •  21 พ.ค. 61 (7)
 • กันตรวจ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมติดบ้านติดเตียง 61
 •  16 พ.ค. 61 (7)
 • กันตรวจ ส่งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
 •  21 มี.ค. 61 (24)
 • รายงานการประชุมMCH 1/2561
 •  19 ธ.ค. 60 (35)
 • ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม
 •  09 พ.ย. 60 (33)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • คำสั่ง 3333333333333333333333
 •  13 มี.ค. 61 (17)
 • คำสั่ง 22222222222222222
 •  13 มี.ค. 61 (37)
 • โครงการ รพ.สต.สีเขียว
 •  13 มี.ค. 61 (23)
 • 2053333333333
 •  10 ส.ค. 60 (42)
 • ทดรอง43000000
 •  10 ส.ค. 60 (44)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • ทดสอบ
 •  30 พ.ค. 61 (4)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (248)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (250)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • รูปเล่มอสม.
 •  08 ม.ค. 61 (36)
 • นำเสนออสม.ปรับแล้ว
 •  08 ม.ค. 61 (31)
 • นำเสนอ อสม.
 •  06 ม.ค. 61 (27)
 • นอร
 •  07 ก.ย. 60 (41)
 • ตาโมกข์ ส่งงานทันต
 •  14 ก.ค. 60 (41)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • ตัวอย่างโครงการกองทุนตำบลวัยเรียน
 •  14 ก.พ. 61 (47)
 • http://ubon.nhso.go.th/download/detail.php?downloadid=1800
 •  14 ก.พ. 61 (0)
 • สปสช.อัพเดทแบบประเมินปฐมภูมิ
 •  26 ก.ค. 60 (72)
 • แบบประเมินขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ
 •  05 ก.ค. 60 (163)
 • โปรแกรมอ่านสมาร์ทการ์ด
 •  29 มิ.ย. 60 (109)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  22 มิ.ย. 61 (2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506
 •  22 มิ.ย. 61 (3)
 • ทดสอบ 506
 •  21 มิ.ย. 61 (0)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  18 มิ.ย. 61 (2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506
 •  18 มิ.ย. 61 (2)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยา/วัสดุการแพทย์ มิ.ย.61
 •  06 มิ.ย. 61 (3)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ม.ย.61
 •  06 มิ.ย. 61 (3)
 • ไม้แก่น เบิกยาวัสดุเดือน มิถุนายน 61
 •  06 มิ.ย. 61 (2)
 • กันตรวจ เบิกยาและวัสดุ มิถุนายน 61 ครับ
 •  05 มิ.ย. 61 (4)
 • หนองอารี เบิกยาและวัสดุการแพทย์ มิ.ย.61
 •  04 มิ.ย. 61 (4)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ตาโมก่ข์ส่งใบเบิกวัคซีน มิ.ย.61
 •  12 มิ.ย. 61 (2)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีนมิถุนายน
 •  12 มิ.ย. 61 (3)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีนเดือน มิ.ย.61
 •  07 มิ.ย. 61 (4)
 • พะแวะเบิกวัคซีน มิ.ย.61
 •  06 มิ.ย. 61 (4)
 • รหัสวัคซีนdTในผู้ใหญ่
 •  06 มิ.ย. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งการเลือกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (25)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก61
 •  19 ก.พ. 61 (24)
 • ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น
 •  15 ส.ค. 60 (39)
 • ส่งรายงานdhfไมท้แก่น
 •  04 ส.ค. 60 (37)
 • ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60
 •  03 ส.ค. 60 (39)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • poster
 •  21 มิ.ย. 61 (1)
 • วาระประชุมงานส่งเสริมมิ.ย.61
 •  07 มิ.ย. 61 (14)
 • วาระประชุมคร7มิย61
 •  06 มิ.ย. 61 (14)
 • วาระการประชุม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
 •  05 มิ.ย. 61 (8)
 • วาระการประชุมงานส่งเสริมสุขภาพเดือนพ.ค.61
 •  04 พ.ค. 61 (9)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • เจียว
 •  08 มิ.ย. 61 (7)
 • แบบขอรับ พตส.
 •  09 พ.ย. 60 (36)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (119)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (164)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (1160)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว