งานบริหาร(011)
 • หนังสือนำส่งOTรพ.สต.บ้านทุ่ม(48)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(68)
 • ส่งเบิกOT(71)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(112)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(122)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ไฟล์โครงการ(8)
 • ไฟล์โปรแกรม(23)
 • ให้พี่ขอ(79)
 • test(3)
 •       มีต่อ
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • ตัวชี้วัดกระกรวง2564_75KPI(16)
 • NEWแบบActionplan64(22)
 • เกณฑ์Raking64_123ข้อ(23)
 • เกณฑ์Raking64(38)
 • Actionplan_สสอ_รพสต_63(37)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • ทดสอบ(27)
 • ทดสอบ0000000(25)
 • ทดสอบระบบ0000000(33)
 • รพ.สต.ทุ่ม ส่งรง.506(40)
 • กันตรวจ ส่งรง. 506 (38)
 •       มีต่อ
    ควบคุมโรค(015)
 • เบอร์โทรผู้ประสานโควิด19ไพรบึง(8)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งงานหน.หมี(16)
 • รวมหนังสือสั่งการมาตรการcovid19สสจ.ศก(49)
 • ตัวอย่างทำDHF folder(31)
 • หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้าค่ะ (37)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • หนองอารี ส่งรายงานปลอดเหล้า พย 64(4)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ บุญปลอดเหล้า(4)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานปลอดเหล้า สค 64 (5)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งรายงานตรวจเกลือคุณภาพ2564(4)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า กรกฎาคม 2564(6)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รายงานตรวจอุณหภูมิ กันตรวจ(30)
 • รายงานคนที่กลับจากจาก จว.กันตรวจ(31)
 • ทดสอบ(33)
 • ทดลอง(30)
 • รพ.สต.หนองอารี (2)
 •       มีต่อ
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(0)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(0)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง 506(0)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ(0)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่ง รง.506 ค่ะ(0)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506 ค่ะ(2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506 ครับ(2)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นวัสดุการแพทย์ กย 64(6)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นเบิกยา กย 64(2)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งใบเบิกวัสดุการแพทย์ เดือนกันยายน25(4)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีน พ.ย.2564(4)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นเบิกวัคซีน พย 64(3)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งเบิกวัคซีน พย.64(2)
 • รพ.สต.บ้านตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีน ต.ค.2564(5)
 • ไม้แก่นเบิกวัคซีน ตค 64(4)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • วาระการประชุมพ.ย. 64(3)
 • ใบเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์ อัพเดต(23)
 • ใบเบิกวัสดุการแพทย์ อัพเดต(16)
 • ใบเบิกยา อัพเดต(13)
 • วาระประชุมงานคร 1มีค64(16)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ใบแจ้งแม่เลื่อน(27)
 • รูปโครงการ ตม.(18)
 • เอกสารตาโมกข์(26)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน R506 (27)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่งรายงาน 506(27)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว