แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก.0032/001  ทดสอบ

ส่งถึง  7   แห่ง
  รพ.สต.บ้านทุ่ม,   รพ.สต.บ้านหนองอารี,   รพ.สต.ปราสาทเยอ,   รพ.สต.ไม้แก่น,   รพ.สต.กันตรวจ,  
รพ.สต.พะแวะ,   รพ.สต.ตาโมกข์,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   รพ.สต.บ้านหนองอารี,  

 ยังไม่รับ  6    แห่ง
  รพ.สต.บ้านทุ่ม,   รพ.สต.ปราสาทเยอ,   รพ.สต.ไม้แก่น,   รพ.สต.กันตรวจ,   รพ.สต.พะแวะ,   รพ.สต.ตาโมกข์,